skip to Main Content

Predlogi gibanja Mladi za podnebno pravičnost za transparenten in strokoven način upravljanja projekta nove jedrske elektrarne do referenduma

Predlogi so bili pripravljeni ob sodelovanju s pravniki iz Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC) in drugimi strokovnjaki.

Uvod

V gibanju Mladi za podnebno pravičnost smo se v zadnjih mesecih angažirali okoli referenduma o drugem bloku jedrske elektrarne v Krškem (JEK2). Tako smo med drugim konec januarja na odločevalce naslovili javno pismo, imeli sestanke s koalicijskimi strankami, za Sobotno prilogo časopisa Delo napisali strokoven članek in na začetku marca izvedli novinarsko konferenco. Pri vseh naših aktivnostih smo opozorili, da nas na JEK2 vezane aktivnosti vse preveč spominjajo na ponovitev zgodbe TEŠ6 in da je za referendum še prezgodaj, saj sam investitor pravi, da bodo vsi podatki za odločanje znani šele leta 2028. Nedaven predlog za razpis posvetovalnega referenduma, zapisan v navijaškem tonu s prikrojenim vprašanjem in polresnicami, le poglablja občutek reprize zgodbe TEŠ6.

Da bi pristop vendarle pomagali preusmeriti ter poskušali delovanje naravnati v čim bolj transparentno in strokovno smer, vam v nadaljevanju pošiljamo konkretne predloge. Predlogi se večinsko navezujejo na Delovno skupino Vlade RS za koordinacijo pripravljalnih aktivnosti na projektu JEK2 (v nadaljevanju: delovna skupina), saj je ta skupina trenutno osrednje in tudi edino telo vodenja in koordinacije projekta, v kateri sodelujejo ključna ministrstva, investitor in operater elektroenergetskega omrežja. S spodaj predlaganimi ukrepi lahko naredite proces transparenten in strokoven, javnosti omogočite celovito in nepristransko informiranost, zagotovite legitimnost procesu načrtovanja projekta ter omejite moč partikularnih interesov v tej zgodbi. S tem boste sledili koalicijski pogodbi, kjer ste se zavezali k transparentnosti, neodvisnosti in informiranosti v zvezi z JEK2. Še več, s celovitim okvirjem upravljanja lahko dejansko pospešite postopke in sam projekt, saj opisani predlogi omejujejo možnost nepravilnosti, korupcije, tožb in javnih konfliktov v prihodnje. Hkrati lahko s sprejemom predlaganim ukrepov povečate možnost zmage na referendumu, saj se bodo v nasprotnem primeru ljudje počutili zavedene, imeli bodo občutek, da se projekt odvija za polnjenje privatnih žepov, in da jih želijo politiki peljati žejne čez vodo. Tako bodo glasovali proti.

Sprememba zakonodaje

V zvezi z delovanjem delovne skupine predlagamo:

 1. Vladi Republike Slovenije, da spremeni svoj Sklep o ustanovitvi Delovne skupine Vlade Republike Slovenije za koordinacijo projekta JEK2 (v nadaljevanju: sklep) skladno s predstavljenimi predlogi in da to upošteva pri pripravi zakona o JEK2 ter
 2. delovni skupini, da ustrezno prilagodi Poslovnik Delovne skupine za koordinacijo pripravljalnih aktivnosti na projektu JEK2 (v nadaljevanju: poslovnik) skladno s 1 Predlogi so bili pripravljeni ob sodelovanju s pravniki iz Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC) in drugimi strokovnjaki. predstavljenimi predlogi in izvede druge potrebne ukrepe za povečanje transparentnosti v načrtovanju projekta JEK2.
Predlagani ukrepi

1. Razširitev delovne skupine z zainteresiranimi deležniki ter proces njihovega izbora

Z namenom zagotavljanja transparentnosti in strokovnosti procesa delovanja delovne skupine predlagamo razširitev nabora posameznikov/ic, ki se lahko vključujejo v dejavnost delovne skupine. Predlagamo, da se obstoječa delovna skupina razširi s štirimi predstavniki zainteresirane javnosti. Omenjeni predstavniki bi se formalno imenovali zainteresirani deležniki ter bili dodatna kategorija ob članih, aktivnih udeležencih in ostalih prisotnih v delovni skupini.

a) V sklepu vlade se določi število zainteresiranih deležnikov in splošen proces identifikacije le-teh. Izbrani posamezniki v skupini delujejo kot predstavniki svoje interesne skupine. Novi člani/ce minimalno obsegajo:

 • Predstavnik/ca in namestnik/ca civilne družbe: izbira predstavnika preko postopka Zavoda center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS);
 • Predstavnik/ca in namestnik/ca gospodarstva: izbira predstavnika preko reprezentativnih delodajalskih organizacij;
 • Predstavnik/ca in namestnik/ca lokalnih skupnosti: izbira predstavnika preko reprezentativnih županskih/občinskih organizacij;
 • Predstavnik/ca in namestnik/ca znanstveno-raziskovalnega sektorja: izbira predstavnika s strani javnih univerz, Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) ter raziskovalnih inštitutov.

b) V poslovniku se predpiše postopek izbiranja predstavnikov zainteresiranih deležnikov. Sledi naj se ustaljenim procesom (npr. imenovanje v Podnebni svet, 145. člen ZVO-2; Projektni svet za civilni nadzor nad drugim tirom, 5. člen Poslovnika Vlade RS, …). Vlada na predlog ministrstva, pristojnega za energijo, imenuje štiri predstavnike in njihove namestnike, izhajajoč iz točke 1a). Vlada naj pri teh zainteresiranih deležnikih upošteva načelo uravnotežene zastopanosti spolov, to je najmanj 50-odstotno zastopanost enega spola. Posameznik/ca mora imeti izobrazbo tehnične, ekonomske, pravne ali družboslovne smeri, pridobljeno po dokončanem programu najmanj druge bolonjske stopnje visokošolskega izobraževanja. Za člana ne sme biti imenovana oseba, ki je zaposlena pri gospodarskem subjektu, organu ali drugi organizaciji (v nadaljnjem besedilu: organizacija), ki je v kakršnikoli vlogi vključena v izvajanje projekta JEK2 ali ima v tej organizaciji lastniški delež ali druge pravice, na podlagi katerih ima pravico do udeležbe na dobičku take organizacije, glasovalne pravice v kateremkoli organu take organizacije, ali je od nje v zadnjih treh letih prejela kakršnokoli denarno plačilo. V izboru za zainteresiranega deležnika s področja civilne družbe so lahko tudi člani/ce organizacij civilne družbe, ki niso pravne osebe, pod pogojem, da je društvo oziroma organizacija civilne družbe aktivna vsaj dve leti in da se je pri svojem delovanju ukvarjala s projektom JEK2. Imenovanje zainteresiranih deležnikov naj se odvije do konca aprila letošnjega leta.

2. Okvir delovanja in pristojnosti zainteresiranih deležnikov

a) Zainteresirani deležniki imajo omogočen dostop do vseh dokumentov, analiz in ostalih informacij, vezanih na JEK2, do katerih lahko dostopajo tudi člani in aktivni udeleženci delovne skupine. To velja tudi v primeru poslovnih skrivnosti in tajnih podatkov, za rokovanje s katerimi se izvede ustrezne postopke in podpiše ustrezne dokumente.

b) Zainteresirani deležniki so vključeni v vse korespondence, v katere so vključeni člani delovne skupine in aktivni udeleženci.

c) Zainteresirani deležniki so vabljeni na vse seje, na katere so vabljeni člani in aktivni udeleženci delovne skupine. Ko se glasuje o sklepih, zainteresirani deležniki razen v izjemnih situacijah (glej naprej) ne sodelujejo pri glasovanju članov in aktivnih udeležencev. Kljub temu o sklepih glasujejo ločeno. Njihovo glasovanje ne vpliva na izid rezultata, se pa zapiše v zapisnik srečanja.

d) Zainteresirani deležniki imajo na sejah možnost posredovanja lastnih mnenj, podajanja pobud in postavljanja vprašanj, na katere je obvezen odgovor s strani članov in aktivnih udeležencev. Za vprašanja in pobude, ki se ne dotikajo točk dnevnega reda, je na koncu vsake seje razpisana za to namenjena točka z maksimalnim trajanjem petnajstih minut. Če ni dovolj časa za odgovor na vprašanja oz. pobude, se na te odgovori pisno do prihodnjega sestanka, na katerem se lahko to temo ponovno odpre v zgoraj omenjeni točki na koncu seje.

e) Zainteresirani deležniki so vabljeni na seje relevantnih delovnih teles (Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor,..) in točke dnevnega reda sej Vlade RS, vezane na JEK2.

f) V primeru ustanavljanja novih delovnih skupin oz. podobnih organov izven obstoječe delovne skupine ali podskupin znotraj obstoječe delovne skupine se v njih avtomatično imenuje predstavnika zainteresiranih deležnikov iz vrst civilne družbe. Ostali zainteresirani deležniki so v omenjene skupine vabljeni glede na relevantnost njihovega področja delovanja in sklepa delovne skupine.

3. Celovito sodelovanje in komunikacija z javnostjo

Z namenom zagotovitve informirane odločitve javnosti na morebitnem referendumu o JEK2 se v poslovniku določi naslednje:
a) Redno poročanje javnosti o poteku projekta JEK2
b) Komunikacijska strategija za čas referenduma
c) Spletna stran
d) Javne regionalne razprave

a) Redno poročanje javnosti o poteku projekta JEK2

Delovna skupina naj redno, vsaj mesečno, celovito poroča javnosti o svojih aktivnostih in poteku projekta JEK2. Na predstavitvi naj ob osrednjih predstavnikih delovne skupine sodeluje vsaj predstavnik zainteresiranih deležnikov iz vrst civilne družbe, prisotnost pa naj bo omogočena tudi drugim zainteresiranim deležnikom. Na predstavitvi naj se predstavi vsebino, ki jo z vsaj 90% večino potrdijo člani1 , torej predstavniki ministrstev, medtem ko se tistim članom, ki se z vsebino ne strinjajo, omogoči predstavitev ločenega mnenja. Enako velja za zainteresirane deležnike, ki imajo pravico, da na dogodkih rednega poročanja javnosti ločeno predstavijo svoje mnenje.

b) Širša komunikacijska strategija do referenduma

V času referenduma naj delovna skupina in njeni predstavniki, ko govorijo v imenu delovne skupine, zavzamejo nevtralno držo ter podajajo objektivne in znanstveno preverjene informacije. Znotraj delovne skupine naj se pripravi okvir komuniciranja o referendumu in projektu JEK2, ki naj bo potrjen soglasno s strani članov, z njim pa morajo soglašati tudi zainteresirani deležniki. Poleg predlaganih sprememb poslovnika naj delovna skupina z zgoraj opisanim namenom informiranja javnosti o JEK2 izvede tudi naslednje ukrepe:

c) Vzpostavitev spletne strani

Z namenom zagotavljanja pravice splošne javnosti in medijev do dostopa in pregleda informacij povezanih s projektom JEK2 predlagamo, da se vzpostavi spletna stran o projektu JEK2, na katerem bodo objavljene vse ključne informacije o projektu. Z okvirjem in informacijami, predstavljenimi na spletni strani, naj soglašajo predstavniki zainteresiranih deležnikov. Spletna stran naj med drugim vsebuje:

 • krovni pregled in časovnica projekta JEK2;
 • zapisniki sej in sestankov ter načrtovani prihodnji koraki delovne skupine;
 • na delovni skupini obravnavana gradiva z zakritimi poslovnimi skrivnostmi in zakritimi podatki iz dokumentov, ki so v izdelavi, njihovo razkritje pa bi povzročilo napačno razumevanje njihove vsebine;
 • predstavitev ažuriranih ključnih kazalnikov uspešnosti projekta;
 • seznam uporabnega strokovnega gradiva (tehnično, pravno, ekonomsko, družboslovno,..);
 • telefonska številka in kontakt za vprašanja in predloge javnosti;
 • objava prejetih vprašanj in odgovorov nanje.

d) Organizacija in izvedba javnih regionalnih razprav za najširšo javnost o dveh scenarijih razvoja elektroenergetskega sistema

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo naj skupaj z delovno skupino pripravi okvir razprav za najširšo javnost o dveh scenarijih razvoja elektroenergetskega sistema pri nas, predstavljenih na objektiven in neodvisen način. Vsebinsko in izvedbeno naj razprave obsegajo:

 • Predstavitev dveh scenarijev razogljičenja elektroenergetskega sistema v Sloveniji, enega temelječega zgolj na obnovljivih virih energije (OVE) ter drugega na jedrski energiji in OVE. Temeljita naj na scenarijih, podanih v zadnji verziji osnutka Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) in pripravljenih s strani Instituta Jožef Stefan Centra za energetsko učinkovitost s partnerji.
 • Scenarija naj bosta predstavljena najmanj iz petih vidikov: tehničnega, ekonomskega, družbenega, podnebnega in naravovarstvenega; – Predstavi naj se tudi rezultate nedavnih analiz o JEK2, izvedenih oz. financiranih s strani investitorja;
 • Izvedbo in vodenje razprav naj prevzame za to usposobljena institucija, izbrana na razpisu, objavljenem s strani MOPE. Ta naj poskrbi tudi za vnaprejšnjo posredovanje javnosti razumljivih informacij o obeh scenarijih;
 • Razprave naj bodo regijske in se odvijajo po različnih regijah po Sloveniji. Razprave naj se snema in objavi na spletni strani;
 • Razprav naj se udeležijo vsaj predstavniki ministrstva, pristojnega za energijo, IJS in delovne skupine. Pri slednjem naj bodo prisotni ključni predstavniki članov, aktivnih udeležencev in zainteresiranih deležnikov.
 • Po koncu regijskih razpravah naj člani pripravijo povzetek vseh srečanj z zaključki oz. skepi, s katerim morajo soglašati zainteresirani deležniki. Ta vsebina naj predstavlja eno od podlag za nadaljnje delo delovne skupine.

4. Dodatni predlogi za aktivnosti pred referendumom

Delovna skupina naj izvede dodatne ukrepe za zagotovitev transparentnosti v načrtovanju JEK2, in sicer:

a) Člani delovne skupine in zainteresirani deležniki brez aktivnih udeležencev in državnega sekretarja v Kabinetu predsednika vlade, torej zgolj predstavniki ministrstev in zainteresiranih deležnikov, naj Državnemu zboru predlagajo referendumsko vprašanje o JEK2. Referendumsko vprašanje naj bo potrjeno soglasno. Glasovalno pravico naj imajo člani in zainteresirani deležniki.

b) V primeru, da Državni zbor ne upošteva predloga referendumskega vprašanja, podanega s strani delovne skupine, naj člani in zainteresirani deležniki sprejmejo mnenje o ustreznosti predlaganega vprašanja s strani Državnega zbora. Pozicija delovne skupine do referendumskega vprašanja naj bo sprejeta soglasno. Glasovalno pravico imajo člani in zainteresirani deležniki;

c) Člani delovne skupine in zainteresirani deležniki naj na majskem srečanju, ki naj bo organizirano pred majsko sejo Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor oz. sejo, na kateri bo odbor odločal o predlogu o referendumu, sprejmejo mnenje o ustreznosti referendumskega vprašanja, ki je zapisano v Predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo s prvopodpisanimi mag. Borutom Sajovicem, Jelko Godec, Janezom Ciglerjem Kraljem in Janijem Prednikom.

d) Skupaj z SDH naj člani delovne skupine in zainteresirani deležniki pripravijo razpis za izvedbo analize natančnosti ocenjevanja stroškov in koristi preteklih elektroenergetskih projektov z zaključki in priporočili. Delovna skupina naj predlaga, da nadzorni svet GEN Energija vodstvu družbe svetuje upoštevanje teh zaključkov in priporočil. Sredstva za izvedbo analize naj zagotovi investitor;

e) Skupaj z SDH naj člani delovne skupine in zainteresirani deležniki pripravijo razpis za izvedbo poglobljene analize tveganj, upoštevajoč med drugim spremembo cene projekta, spremembo tržne cene električne energije, povišanje stroškov gradnje skladišča za visokoradioaktivne odpadke in spremembo energetske mešanice v Evropi. Analizo se predstavi javnosti (poglavje 3), hkrati pa naj skupina nadzornemu svetu GEN Energije predlaga, da naj vodstvu družbe svetuje upoštevanje teh zaključkov in priporočil. Sredstva za izvedbo analize naj zagotovi investitor.

f) Skupaj z SDH naj člani delovne skupine in zainteresirani deležniki pripravijo razpis za izvedbo neodvisnega in strokovnega pregleda opravljenih analiz. Te analize morajo biti opravljene še pred referendumom ter predstavljene javnosti (poglavje 3). Sredstva za njihovo izvedbo naj zagotovi investitor.

g) Člani delovne skupine in zainteresirani deležniki naj pripravijo razpis za študijo, ki bo identificirala možnosti, kako naj se v primeru odločitve za izgradnjo minimizirajo negativne okoljske in družbene posledice JEK2 skozi celotno dobavno verigo (pridobivanje goriva in materialov, transport, skladiščenje odpadkov, …). Študijo naj se predstavi javnosti (poglavje 3) in predlaga nadzornemu svetu, da vodstvu družbe svetuje upoštevanje le-te.

h) Člani delovne skupine in zainteresirani deležniki naj pozovejo MOPE in Vlado RS k pripravi ukrepov, kako se bo zagotovilo, da trenutni jedrski postopki in potencialna gradnja JEK2 ne bodo vplivali na upočasnitev širjenja OVE v Sloveniji. Slednji so ključna rešitev za takojšnje znižanje toplogrednih plinov in procesi, vezani na JEK2, ne smejo vplivati na njih. Takšno poročilo mora biti pripravljeno še pred referendumom ter predstavljeno javnosti (poglavje 3).

5. Zakon o JEK2

V prihajajoči zakon o JEK2 naj se vsebinsko vključi določbe, predlagane zgoraj, in se jih smiselno nadgradi.

 

1 Kot razumemo klasifikacijo funkcij članov in aktivnih udeležencev, izhajajoč iz https://www.gov.si/zbirke/delovna-telesa/delovna-skupina- za-koordinacijo-pripravljalnih-aktivnosti-na-projektu-jek2/ in zapisnikov sej, so člani predstavniki ministrstev, aktivni udeleženci pa predstavniki investitorja, sistemskega operaterja in obstoječe jedrske elektrarne v Krškem. Takšno distinkcijo uporabljamo tudi skozi tekst.